Ochrana Osobných Údajov

Zásady ochrany osobných údajov


Spoločnosť s ručením obmedzeným Journier s.r.o., so sídlom Osikov 42, 086 42 Osikov, Slovenská republika IČO: 51 188 431, je prevádzkovateľom webových stránok, stránok, skupín a účtov na Facebooku, Twitteri a Instagrame a mobilných aplikácií, na krorých sa  a krátkych komentárov (Služba), ktoré odkazujú na tieto Zásady ochrany osobných údajov, a to najmä: www.journier.com, www.journier.sk, www.journier.info, www.journier.eu, www.journier.org, facebook.com/journiercom, www.instagram.com/journiercom, www.twitter.com/journiercom a mobilné aplikácie týchto stránok, skupín a služieb.
Tento dokument informuje o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, uchovávania, využívania, poskytovania a odstránenia Osobných údajov pri používaní našej Služby.
Nebudeme používať alebo zdieľať Vaše údaje s inými, s výnimkami uvedenými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.
Vaše osobné údaje používame pre poskytovanie a zlepšovanie Služby v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Používaním Služby, resp. Vašou registráciou beriete na vedomie, že pri používaní Služby dochádza k zhromažďovaniu, uchovávaniu a využívaniu informácií poskytnutých priamo Vami a / alebo získaných z Vášho správania a pridaných k údajom, ktoré ste poskytli spôsobom a v rozsahu v súlade s týmito Zásadami. Ak nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov stanovené inak, pojmy používané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú rovnaký význam ako v našich Všeobecných zmluvných podmienkach.


Všeobecné poučenie o ochrane osobných údajov

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zásad ochrany osobných údajov je Všeobecné poučenie o ochrane osobných údajov, ktoré tvorí prílohu týchto zásad a s ktorého znením sa môžete oboznámiť tu. V tomto poučení sa dozviete, na základe čoho o Vás spracúvame osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, na aký účel ich potrebujeme, aké sú Vaše práva, ako dlho o Vás môžeme Vaše údaje spracúvať a či je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné.


Zber a použitie údajov

Osobné údaje

Pri používaní našej Služby Vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých osobných identifikačných informácii, ktoré môžu byť použité na kontaktovanie Vašej osoby alebo jej identifikovanie, resp. o poskytnutie osobných identifikačných informácií, ktorých poskytnutie je nevyhnutné na to, aby ste sa vedeli zaregistrovať do Služby a následne ju využívať štandardným spôsobom.
Na to, aby ste mohli využívať Službu, registrovať sa a používať službu tak, aby poskytovala základné funkcionality, musíte nám poskytnúť Vaše nasledovné osobné údaje:

 • užívateľské meno (tvorené menom a/alebo prezývkou a/alebo priezviskom – podľa toho, čo vyplníte v sekcii registračného formulára „Meno“),
 • e-mailovú adresu, 
 • heslo,
 • údaje o Vašom prihlásení a informácie o používaní Služby získavané prostredníctvom súborov cookie za účelom lepšieho využitia Služby,
 • informáciu, či spĺňate vekovú hranicu na používanie Služby a
 • telefónne číslo - nepovinné
 • webová stránka ak dostupná - nepovinná.

Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné, aby ste sa registrovali pre používanie Služby a začali Službu používať s jej riadnou funkčnosťou, a teda ich poskytnutie je nevyhnutné. Ich poskytnutie je tiež nevyhnutné pre lepšie využívanie Služby. Rovnako, v prípade, ak sa rozhodnete využívať našu Službu tak, že sa registrujete prostredníctvom Facebook login, spracúvame o Vás pre účely registrácie Vaše osobné údaje zozbierané od tretích strán, ktorým ste ich poskytli a povolili na použitie pri užívaní funkcií ako sú prihlásenie prostredníctvom Facebook login alebo Google login (tieto techniky prihlásenia, prostredníctvom ktorých sa prenášajú Vaše osobné údaje k nám majú tiež svoje vlastné pravidlá, ktoré Vám sprístupnia ich prevádzkovatelia a to Facebook). Tieto osobné údaje o Vás spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).
V rámci Služby však o Vás môžeme spracúvať aj iné osobné identifikačné informácie , a to:

 • dátum narodenia (vek),
 • kontaktné údaje na sociálnej sieti Facebook,
 • kontaktné údaje v aplikácii Instagram,
 • kontaktné údaje na Vaše konto na webovej stránke (blog)
 • kontaktné údaje v aplikácii YouTube,
 • fotku Vašej osoby

(za predpokladu, ak nám tieto údaje následne dobrovoľne poskytnete). Takéto osobné údaje sú zbierané buď tak, že sú Vami manuálne vyplnené pri zakladaní Vášho účtu (pri prvotnej úprave Vášho profilu) alebo kedykoľvek neskôr pri jeho ďalšom spravovaní. Tie osobné údaje o Vás spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, a to na základe Vášho súhlasu, keďže vyplnenie týchto Vašich osobných údajov v rámci Vášho profilu nie je pre používanie Služby povinné a je len na Vašej dobrovoľnosti, či si tieto údaje v rámci profilu vyplníte alebo nie. Okrem vyššie uvedeného o Vás môžeme spracúvať údaje o Vašej aktuálnej polohe, údaje o Vašom užívateľskom správaní, resp. o používaní Služby a obsah, ktorý prostredníctvom Služby zverejňujete (fotky, komentáre, označenia, že sa Vám niečo páči a pod.). Aj uvedené osobné údaje o Vás spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, a to na základe Vášho súhlasu.

Sprístupňovanie údajov iným používateľom Služby a ich ďalšie šírenie

O Vás ako o užívateľovi sú po Vašej registrácii pre všetkých ostatných užívateľov Služby verejne dostupné tieto údaje: Vaše užívateľské meno (tvorené Vašim menom a/alebo prezývkou a/alebo priezviskom), ktoré uvediete v registračnom formulári, telefónne číslo a webová stránka uvedená vo Vašom profile.
Vaše ostatné osobné údaje sú viditeľné pre ostatných užívateľov až v prípade, ak u týchto údajov vyznačíte, že si želáte ich zverejnenie. Údaj o Vašom mieste výskytu je verejný pre ostatných užívateľov len v prípade, pokiaľ povolíte Vašu lokalizáciu. Verejnosť uvedených údajov, resp. nastavenia verejnosti si môžete upravovať kedykoľvek počas užívania Služby. V takom prípade však nebude možné, aby akýkoľvek iný užívateľ videl daný konkrétny obsah, ktorý do Služby pridávate a s ktorého zverejnením nesúhlasíte, resp. aby Služba mohla uskutočniť propagáciu Vašich príspevkov.
Ďalej sú spolu s týmito údajmi prístupné všetky Vaše príspevky na Službe ako fotky, komentáre a označenia, že sa Vám niečo páči, ako aj komentáre Vašich fotiek a komentárov a označenia, že sa im páčia od iných používateľov Služby. Pre možnosti ich stiahnutia po ich prvom zverejnení (nesprístupnenia v budúcnosti) zo Služby čítajte informácie uvedené nižšie v časti Odstránenie alebo úprava osobných údajov a vzájomne prepojených údajov.
Majte však prosím na pamäti, že nakoľko je Služba prístupná pre vyhľadávač google či iné vyhľadávače, akékoľvek už raz zverejnené údaje môžu byť aj po určitú dobu po stiahnutí zo Služby uchovávané týmito vyhľadávačmi, resp. ich prevádzkovateľmi podľa ich vlastných pravidiel, na ktoré nemáme dosah.

Údaje o prihlásení

Zbierame informácie, ktoré Váš prehliadač a /alebo hardware a/alebo software, cez ktorý používate Služby posiela vždy keď našu Službu navštívite („Údaje o prihlásení“). Tieto údaje o prihlásení zahrňujú údaje ako sú napríklad, no nie len, IP adresa, verzia operačného systému, typ zariadenia, stránky a ďalšie súčasti našej Služby, ktoré navštívite, ku ktorým pristúpite a/alebo ktoré použijete, čas a dátum Vašej návštevy a/alebo prístupu, čas strávený na týchto stránkach a ich častiach a ďalšie štatistické údaje.
Ak si zvolíte prístup k Službe prostredníctvom alebo cez mobilné zariadenie, môžeme zhromaždiť určité informácie automaticky, čo zahŕňa napríklad, no nie len, typ mobilného zariadenia, ID Vášho mobilného zariadenia, IP adresu Vášho mobilného zariadenia, Váš mobilný operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača a ďalšie štatistické údaje.
Tieto údaje sú zhromažďované, pridávané k Vašim osobným údajom, prepojené s nimi a ukladané spolu s nimi. Takáto funkcia Vám do budúcna vytvára možnosť lepšie využiť naše Služby. Takýmto prepojením Vám Služba môže pripomenúť Vaše posledné voľby a navrhnúť a poradiť Vám, ako používať Službu a je zásadná pre jej správne fungovanie. Pre nastavenia sprístupňovania a poskytovania týchto údajov si prosím skontrolujte predmetné mobilné zariadenie alebo iné zariadenie, cez ktoré k Službe pristupujete ich nastavenia a podmienky používania výrobcu alebo poskytovateľa operačného softvéru alebo webového prehliadača.
V prípade, ak so spracúvaním Vašich Údajov o prihlásení nesúhlasíte, môžete si zmeniť nastavenia svojho webového prehliadača alebo zariadenia tak, aby toto spracúvanie nebolo možné. Uvedené však môže ovplyvniť riadne fungovanie Služby. Zmenou tohto nastavenia však nestrácate možnosť naďalej používať Službu ako registrovaný používateľ, ako ani možnosť oboznamovať sa alebo komentovať a hodnotiť obsah iných používateľov Služby.
Okrem toho môžeme využiť služby tretích strán ako napríklad Google Analytics, ktoré zbierajú, monitorujú a analyzujú takýto typ informácii, a to za účelom zvýšenia funkčnosti našej Služby. Získané údaje používame výlučne za účelom zlepšovania našej Služby pre Vás ako užívateľa. Neposkytujeme tieto údaje žiadnej tretej osobe a ani ich nevyužívame na marketingové účely.


Informácie o polohe

Môžeme použiť a ukladať informácie o Vašej polohe, ak nám k tomu dáte osobitné povolenie. Tieto informácie používame na poskytovanie funkcií našej Služby a na jej zlepšenie a prispôsobenie. Kedykoľvek keď používate našu Službu, môžete zapnúť alebo vypnúť lokalizačné funkcie. Tieto údaje sú tiež zbierané, pridávané k Vašim osobným údajom, pripojené k Vašim osobným údajom, ukladané spolu s Vašimi osobnými údajmi a sú tiež zásadné pre správne fungovanie Služby. V prípade, ak však Vašu lokalizáciu nepovolíte, naďalej môžete používať Službu ako registrovaný používateľ a môžete sa oboznamovať alebo komentovať a hodnotiť obsah iných používateľov Služby, vrátane možnosti využívania iných funkcií Služby, na ktoré nie je potrebný údaj o lokalizácii.

Informácie o používaní Služby

Všetky informácie, ktoré tvoria Vami zverejnený obsah prostredníctvom Služby sú zhromažďované, pridané k Vašim osobným údajom a prepojené s Vašimi osobnými údajmi a uložené spolu s Vašimi osobnými údajmi. Takáto funkcia vytvára pre Vás do budúcna príležitosť pre lepšie využitie Služby. Takýmto prepojením je napríklad Služba schopná pripomenúť Vám Vaše posledné voľby a navrhnúť Vám a poradiť Vám, ako Službu používať a taktiež je zásadné pre správne fungovanie Služby. Informácie o ďalšom odstránení/úprave Obsahu a jeho odpojenia od Vašich osobných údajov, nájdete nižšie.
Pre správne fungovanie Služba tiež v plnom rozsahu zaznamenáva históriu Vášho užívateľského správania sa, ako sú návšteva jednotlivých stránok Služby, čo ste si prezerali, čo preferujete. Všetky takéto záznamy sú prepojené s Vašimi osobnými údajmi. Informácie pre ďalšie odstránenie histórie Vášho užívateľského správania a jeho odpojenie od Vašich osobných údajov, nájdete nižšie.
Informácie o používanie služby nevyužívame na marketingové účely. Tieto údaje využívame výlučne na skvalitnenie našej Služby pre jej užívateľov. Informácie o používaní našej Služby používame na marketingové účely výlučne vtedy, ak na to máme Váš súhlas tak, ako je to uvedené v časti o Behaviorálnom remarketingu.

Cookies

Cookies sú súbory s malým množstvom dát, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Cookies sú odosielané do Vášho prehliadača a/alebo mobilného zariadenia z webových stránok a/alebo aplikácii a sú ukladané na pevnom disku Vášho počítača alebo mobilného zariadenia.
Používame „cookies“ na zber informácii. Môžete nastaviť svoj prehliadač a/alebo mobilné zariadenie, aby odmietali všetky cookies alebo hlásili, keď sa cookie odosiela. Avšak, ak nebudete akceptovať cookies, nebudete mať možnosť využívať niektoré časti našej Služby. Jednotlivé súbory cookies môžu byť tiež zhromažďované a prepojené s Vašimi osobnými údajmi pre plnú funkčnosť našej Služby.

Ak však odmietnete použitie cookies v rámci Služby, nestrácate možnosť naďalej používať Službu ako registrovaný používateľ, ako ani možnosť oboznamovať sa alebo komentovať a hodnotiť obsah iných používateľov Služby, vrátane využívania iných funkcií Služby, na ktorých využitie nie sú súbory cookie potrebné.

Odstránenie alebo úprava osobných údajov a vzájomne prepojených údajov

Ste oprávnený kedykoľvek vykonať odstránenie alebo úpravu osobných údajov, ktoré boli nami zhromaždené spravovaním Vášho účtu.
Ak si želáte neposkytnúť, odstrániť alebo upraviť Vašu osobnú fotku alebo informácie o  e-mailovej adrese, môžete tak urobiť kedykoľvek priamo vo Vašich osobných nastaveniach. Pokiaľ sa Vám to z akýchkoľvek technických príčin nepodarí, môžete nás kontaktovať a pomôžeme Vám.
Ak si želáte neposkytnúť, odstrániť, upraviť informácie o dátume Vášho narodenia a/alebo veku, môžete tak urobiť priamo v osobných nastaveniach. Avšak vzhľadom na to, že naša Služba Vám môže sprístupňovať aj informácie, ktoré možno kategorizovať ako prezentáciu alkoholických nápojov, cigariet alebo iných produktov, ktorých prezentácia nie je povolená, alebo ktorých predaj alebo podávanie nie je povolené osobám pod určitou vekovou hranicou, prosím zoberte na vedomie, že v takomto prípade Služba vyhodnotí v rámci verifikácie veku Váš vek (bez ohľadu na skutočnosť) ako vek pod touto vekovou hranicou a tieto časti Služby Vám budú zneprístupnené. Overenie veku môže byť vykonané jedine v prípade, že poskytnete alebo povolíte oznámenie Vašich narodenín ako súčasti Vašich osobných údajov. V každom prípade súhlasíte a vyhlasujete, že si neobjednáte alkoholické nápoje, cigarety alebo iného produkty, ktoré nie sú povolené na predaj alebo podávanie osobám vo Vašom veku.
Ak si želáte upraviť Vaše meno (prezývku), môžete tak urobiť kedykoľvek priamo vo Vašich osobných nastaveniach. Názov Vášho účtu bude okamžite upravený. Avšak vezmite na vedomie, že vzhľadom na skutočnosť, že počas trvania Vášho účtu je zásadné a v súlade s Podmienkami používania, aby účet patril len jednej osobe a aby Služba bola poskytovaná tejto konkrétnej osobe, tak uchovávame zaznamenané všetky Vaše mená/názvy, ktoré sú alebo boli spojené s týmto účtom počas jeho trvania.
Ak si želáte odstrániť alebo upraviť akýkoľvek Vami zverejnený obsah, môžete tak urobiť kedykoľvek priamo odstránením alebo upravením takéhoto príspevku. Takýto obsah bude odpojený od Vašich osobných údajov v primeranom časovom horizonte (nie menej ako päť pracovných dní). Avšak všetky práva k použitému obsahu udelené Licenciou nám zostávajú nedotknuté, a teda, ak boli Vaše osobné údaje použité v období do odvolania súhlasu spoločnosťou Journier v súlade s Podmienkami používania a Licenciou, ktorú ste jej na použitie daného materiálu poskytli, nemá odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov a žiadosť o odstránenie vplyv na právo spoločnosti Journier ponechať už
zverejnené/použité materiály v daných materiáloch alebo na stránkach alebo médiách, kde boli zverejnené.
Niektoré časti histórie Vášho užívateľského správania môžu byť odstránené a tak odpojené od Vašich osobných údajov prostredníctvom funkcií Služby, a to Vami ako používateľom. Pre úplné odstránenie je potrebné zrušiť Váš účet. Už zaznamenané údaje o polohe a o prihlásení môžu byť odstránené a takto odpojené od Vašich osobných údajov len zrušením Vášho účtu – iným spôsobom to technicky nie je možné.Behaviorálny remarketinig

Ak nám na to udelíte súhlas, môžeme využívať služby remarketingu na umiestňovanie reklám na stránky iných prevádzkovateľov, ktoré navštívite po použití (bezprostredne, alebo aj neskôr) našej Služby. V rámci remarketingu používame my, ako aj obchodníci objednávajúci si u nás reklamný priestor, cookies na získanie relevantnej informácie, optimalizáciu a následné umiestnenie takejto reklamy prostredníctvom remarketingu na základe Vašich predchádzajúcich použití našej Služby (obsahu, ktorý ste si prezerali).
V žiadnom prípade, žiadna nami zozbieraná časť Vašich osobných údajov nie je zdieľaná alebo iným spôsobom uverejnená alebo poskytnutá takýmto tretím stranám počas remarketingu s výnimkou súhrnného zberu údajov štatistickej povahy.
Google
Služba Google AdWords remarketing je poskytovaná Google Inc.
Deaktivovať Google Analytics pre zobrazovanie reklamy a nastavenie Google Display Network ads si môžete na stránkach
Google Ads Settings.
Google tiež odporúča inštaláciu Google Analytics Opt-out Browser Add-on pre Váš webový prehliadač. Google Analytics Opt-out Browser Add-on poskytuje návštevníkom možnosť predísť zberu a použitiu ich údajov službou Google Analytics.
Pre viac informácii o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google, navštívte webovú stránku
Google Privacy & Terms

Poskytovatelia Služby

Na podporu našej Služby môžeme angažovať iné spoločnosti alebo jednotlivcov za účelom poskytovania Služby v našom mene, uskutočňovania súvisiacich služieb alebo pomoci pri analýze používania našej Služby ako sprostredkovateľov spracúvania osobných údajov.
Tieto tretie strany majú prístup k Vašim osobným údajom len za účelom plnenia úloh v našom mene a sú povinní nezverejniť a nevyužiť ich za iným účelom. K uvedenému sú všetci takíto sprostredkovatelia zmluvne zaviazaní v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov) a legislatívy Európskej únie (Nariadenie GDPR).

Komunikácia

Ak ste nám dali na uvedené súhlas, resp. ak ste si v rámci svojho účtu nastavili možnosť odberu letákov, reklamných a propagačnýchmateriálov a iných informácií, ktoré by Vás mohli zaujímať, budeme používať Váš osobný údaj - e-mailovú adresu na to, aby sme Vás mohli kontaktovať. Samozrejme, ak už ďalej nebudete chcieť, aby sme Vám zasielali vyššie uvedené informácie, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z prijímania niektorých alebo všetkých foriem komunikácie s nami, a to na odkaze alebo podľa inštrukcii uvedených v nami zaslaných e-mailoch alebo oznámeniach alebo prostredníctvom nastavenia notifikácií, ktoré bude dostupné v rámci Vášho účtu.

Dodržiavanie zákonov

Vaše údaje poskytneme tretím osobámlen ak to bude vyžadované podľa právnych predpisov alebo úradných rozhodnutí alebo ak budeme mať za to, že takéto konanie je potrebné na dosiahnutie súladu so zákonom a rozumnými požiadavkami v oblasti vymožiteľnosti práva alebo na ochranu bezpečnosti a integrity našej Služby. Vaše údaje poskytneme tretím osobám aj v prípade, ak nás o to Vy výslovne písomne požiadate a ak pôjde o údaje, resp. o spôsob poskytnutia údajov, pri ktorom to bude technicky možné. Rovnako Vaše údaje poskytneme súdom a iným orgánom verejnej moci, pokiaľ nás na predloženie týchto osobných údajov vyzvú, resp. pokiaľ to bude nevyhnutné pre uplatnenie nášho práva.

Predaj Služby a iné zmeny poskytovateľa Služby

V prípade prevedenia Služby ako neoddeliteľnej súčasti podniku našej spoločnosti, ako nepeňažného vkladu do inej spoločnosti, ako aj v prípade jej samostatného predaja na nášho partnera alebo inú osobu, Vaše osobné údaje a vzájomne prepojené údaje búdu prenesené na takúto osobu ako neoddeliteľná súčasť Služby v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade účasti na fúzii, akvizícii alebo predaji aktív, budú Vaše osobné údaje a vzájomne prepojené údaje prenesené so Službou ako jej neoddeliteľnou časťou. Vopred budete informovaní, že Vaše osobné údaje sa prenášajú a stanú sa predmetom Zásad ochrany osobných údajov iného prevádzkovateľa. V žiadnom prípade nemôžu byť údaje prenesené na subjekt so sídlom v jurisdikcii, ktorá neposkytuje a/ ani nepriznáva zodpovedajúcu a dostatočnú ochranu dát. V prípade nesúhlasu s takouto zmenou prevádzkovateľa spracúvania Vašich osobných údajov Vám bude umožnené bez akýchkoľvek negatívnych následkov ukončiť používanie Služby a vymazanie Vášho účtu a Vašich osobných údajov z nej.
Súhlasíte, že na zabezpečenie plynulého a nepretržitého fungovania Služby odo dňa, kedy by sme stratili právo na prevádzkovanie Služby z akéhokoľvek dôvodu, budú nami poskytnuté/postúpené všetky Vaše osobné údaje a vzájomne prepojené údaje tomu subjektu, ktorý následne získa oprávnenie na prevádzkovanie Služby, ktorý je ďalej Vami oprávnený použiť tieto údaje a poskytovať Službu bez toho, aby bol povinný si vyžiadať udelenie nového súhlasu. O takejto zmene budete rovnako informovaní a bude uplatnený rovnaký postup ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.
Vyššie uvedené skutočnosti sa však týkajú len prípadu, ak naša spoločnosť ďalej nebude zastrešovať prevádzkovanie Služby a prevádzkovanie Služby bude zastrešované iným subjektom odlišným od našej spoločnosti. Vyššie uvedené skutočnosti však v žiadnom prípade neznamenajú, že by si naša spoločnosť bez Vášho vedomia zachovala zároveň pozíciu prevádzkovateľa a zároveň by Vaše údaje alebo prístup
k Službe poskytla tretím osobám za účelom prevádzkovania rovnakej služby iným prevádzkovateľom alebo inej služby alebo za akýmkoľvek iným účelom.

Bezpečnosť

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale pamätajte, že žiadna metóda prenosu cez Internet alebo metóda elektronického úložiska nie je 100% bezpečná. Aj keď sa snažíme používať komerčne dostupné spôsoby ochrany Vašich osobných údajov, nemôžeme garantovať ich absolútnu bezpečnosť. V každom prípade plne spĺňame príslušné pravidlá a predpisy v oblasti ochrany osobných údajov krajiny, v ktorej je Služba poskytovaná a zaručujeme, že sme uplatnili všetky príslušné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sú aplikovateľné a bezpečnosť Vašich osobných údajov sme zabezpečili so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na potenciálne riziká pre práva osôb, ktorých osobné údaje spracúvame.
V prípade, ak by aj napriek vykonaným opatreniam došlo k akémukoľvek bezpečnostnému incidentu, resp. k porušeniu ochrany osobných údajov, zabezpečíme bezodkladné riešenie a odstránenie tohto bezpečnostného problému a v prípade, ak na to budú dôvody predpokladané platnou legislatíviou, oznámime existenciu takéhoto incidentu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a/alebo aj Vám ako dotknutej osobe.

Medzinárodný prenos

Vaše údaje, vrátane osobných údajov sú ukladané a spravované na našich serveroch v rámci územia Európskej únie. Vaše osobné údaje teda neposielame do žiadnej tretej krajiny mimo Európskej únie. V prípade, ak sa aj v budúcnosti rozhodneme preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny, budeme Vás o tejto skutočnosti ako aj o dôvode tohto prenosu informovať v rámci aktualizácie týchto Zásad ochrany osobných údajov, pričom Vám garantujeme, že každý prípadný prenos Vašich osobných údajov mimo územia Európskej únie bude v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov), ako aj v súlade legislatívou Európskej únie (Nariadenia GDPR). Naša spoločnosť bude pri prenose osobných údajov do tretích krajín vždy skúmať, či je táto krajina označená Európskou komisiou ako krajina, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov a v prípade, ak by malo ísť o krajinu, ktorá podľa Európskej komisie nezaručuje primeranú úroveň ochrany, naša spoločnosť nebude do takejto krajiny prenášať Vaše osobné údaje. V prípade, ak by bolo pre fungovanie Služby a zabezpečenie kontinuity jej poskytovania nevyhnutné preniesť Vaše osobné údaje do tretej krajiny, ktorá podľa Európskej komisie nezaručuje primeranú úroveň ochrany, naša spoločnosť bude dbať na to, aby bol takýto prenos osobných údajov do tretej krajiny spojený s existenciou primeraných záruk týkajúcich sa ochrany osobných údajov prostredníctvom zmluvných doložiek týkajúcich sa ochrany osobných údajov. 
Ak sa nenachádzate na Slovensku a rozhodnete sa poskytnúť nám údaje, prosím berte na vedomie, že prenesieme údaje vrátane osobných údajov na Slovensko, kde ich spracujeme.
Vašim súhlasom so Zásadami ochrany osobných údajov nasledovaným odovzdaním takýchto údajov vyjadrujete svoj súhlas s týmto prevodom.

Odkazy na iné stránky

Naša Služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú nami spravované. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaný na stránku tejto tretej strany. Dôrazne Vám odporúčame, aby ste sa oboznámili so Zásadami ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite a neuvádzali svoje osobné údaje tretej strane kým sa neoboznámite s podmienkami ochrany osobných údajov na predmetnej stránke tretej strany.
Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, ochranou osobných údajov a postupmi webov a služieb tretích strán a rovnako nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, ochranu osobných údajov a postupy webov a služieb týchto tretích strán a ani za to, že týmto tretím stranám poskytnete svoje osobné údaje. Avšak zaručujeme, že neposkytneme takýmto tretím stranám žiadne Vaše osobné údaje – žiadne Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame v rámci našej Služby nie sú poskytované tretím stranám bez Vášho výslovného osobitného súhlasu.

Ochrana osobných údajov detí

Používanie našej Služby nie je určené pre nikoho mladšieho ako 16 rokov („deti“). Dieťa mladšie ako 16 rokov môže našu Službu používať len v prípade, ak na to udelil súhlas jeho rodič alebo zákonný zástupca.
Vedome nezhromažďujeme údaje o deťoch mladších ako 16 rokov. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca a ste si vedomý toho, že Vaše dieťa nám poskytlo Osobné údaje, prosím kontaktujte nás. Ak si uvedomíme, že sme zhromaždili osobné údaje o dieťati mladšom ako 16 rokov bez overenia súhlasu rodiča, pristúpime ku krokom na odstránenie týchto informácii z našich serverov.

Zmeny Zásad ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžu byť aktualizované v nadväznosti na zmenu právnej úpravy ochrany osobných údajov alebo v nadväznosti na zmeny v ochrane osobných údajov realizovaných zo strany Journier. O prípadných zmenách Vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na stránke http://www.journier.com/privacy a riadne Vás upozorníme prostredníctvom Služby v časti, kde môžete spravovať svoj účet.
Z dôvodu prípadných zmien Vám odporúčame, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali. Zmeny Zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na vyššie uvedenej stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, prosím kontaktujte nás prostredníctvom našej zodpovednej osoby na e-mailovej adrese: info@journier.com alebo písomne listom prostredníctvom adresy sídla našej spoločnosti: Osikov 42, 086 42 Osikov.

V Osikove, dňa 15.06.2018

Váš tím Journier