Podmienky používania

Podmienky používania ("Podmienky")


Pred použitím web stránky JOURNIER (ďalej len "služba") prevádzkovanej spoločnosťou Journier s.r.o. ( "My", "my" alebo “naše") si prečítajte pozorne tieto Podmienky používania ( "Podmienky", "Podmienky používania").
Váš prístup a používanie služby sú podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, užívateľov a ostatných, ktorí pristupujú alebo používajú službu.
Svojim prístupom alebo uskutočnením akejkoľvek aktivity pomocou tejto služby súhlasíte s týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou Podmienok potom službu nemôžete používať.

Poskytovateľ služieb

Služba (zobrazovanie a využívanie funkcionalít web stránky Journier) je prevádzkovaná spoločnosťou s ručením obmedzeným Journier s.r.o., so sídlom Osikov 42, 086 42 Hertník, Slovenská republika, IČO: 51 188 431
Naším hlavným predmetom podnikania je reklama, služby IT a e-commerce poskytované prostredníctvom služby.
Okrem adresy nášho sídla nás môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:
E-mail:
info@journier.com alebo ohľadom ochrany osobných údajov: support@journier.com
Ďalšie kontaktné údaje nájdete na
www.journier.com.
Poskytovanie služby je pod kontrolou príslušných štátnych orgánov Slovenskej Republiky, najmä Slovenskej obchodnej inšpekcie, Ústredný inšpektorát, Poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava (http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi) a ochrana osobných údajov je pod kontrolou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Popis služby

Služba Journier je poskytovaná prostredníctvom web stránky Journier (www.journier.com a pridružených stránok a skupín a účtov na Facebooku a Instagrame www.journier.sk, www.journier.info, www.journier.eu, www.journier.org, facebook.com/journiercom, www.instagram.com/journiercom, www.twitter.com/journiercom prevádzkovanej na rôznych zariadeniach (napríklad, ale nie len na počítačoch, inteligentných telefónoch alebo tabletoch).
JOURNIER je komunitný
, recenzný portál, ktorý ponúka svoje služby gastro prevádzkam a turisticky orientovaným zariadeniam ako sú múzeá, divadlá a wellness zariadenia vo forme vytvorenia profilu na stránke,  ktorý slúži ako informačná stránka pre bežných návštevníkov stránky Journier, ktorý môžu zanechať recenziu .

Naša služba vám umožní uložiť a zverejniť fotku, napísať komentár, zdieľať a inak sprístupniť určité informácie, text, grafiku alebo iný materiál ( "obsah") a komentovať, a/alebo označiť že sa Vám páči obsah zverejnený iným užívateľom (tiež „obsah“), alebo zverejniť takýto obsah prostredníctvom služieb Facebook, Instagram, Twitter, Google+ či prostredníctvom iných sociálnych sietí a obdobných platforiem v budúcnosti. Vy ako užívateľ služby nesiete plnú zodpovednosť za obsah, ktorým prispievate v rámci služby, vrátane jeho zákonnosti, spoľahlivosti, vhodnosti a presnosti. Obsah musí byť v súlade so službou a jej nástrojmi a funkciami ako aj so zákonmi daného štátu. Je zakázané posielať akýkoľvek obsah, ktorý môže poškodiť, byť škodlivý alebo byť schopný poškodiť akúkoľvek osobu. Nahraním fotky alebo využitím akejkoľvek inej formy zobrazenia na našej stránke, majte na pamäti, že takýto obsah (najmä fotografie alebo obrázky) môžu podliehať autorskému právu alebo inému právu tretej osoby, od ktorej môže byť požadovaný súhlas alebo schválenie. Nemáte povolené zverejniť na stránkach akýkoľvek takýto obsah bez toho, aby ste mali takýto súhlas a / alebo schválenie. Nahraním obsahu potvrdzujete, že ste získali tento súhlas a / alebo schválenie, vrátane súhlasu so zverejnením daného obsahu v rámci Služby.
Zverejnením obsahu v rámci Služby nám dávate právo a licenciu zhromažďovať, ukladať, používať, upravovať, meniť, verejne ukazovať, verejne zobrazovať, reprodukovať a distribuovať taký obsah, ďalej tento obsah šíriť prostredníctvom služieb tretích osôb ako sú Facebook, Instagram, Twitter, Google+ či iné sociálne siete a obdobné platformy, zaradiť obsah medzi naše propagačné a marketingové materiály v akejkoľvek forme, ktorá umožňuje šírenie obsahu, a to aj na komerčné účely umiestňovania našich služieb a produktov alebo služieb a produktov našich klientov na trhu ako aj na účely nekomerčného charakteru, do PR článkov, správ, reportov, ako ilustračné foto alebo obdobný materiál, a to tak osobitne, ako aj spolu s iným obsahom či textom alebo fotografiami, a to tak úplne, ako aj len čiastočne, v originálnej, alebo aj upravenej podobe (ďalej len "licencia"). Každým ďalším použitím služby pri Vašom opätovnom prihlásení sa do nej nám licenciu v aktuálne platnom rozsahu špecifikovanú vyššie dávate opätovne aj vo vzťahu k obsahu, ktorý ste do služby umiestnili v minulosti, ako aj k obsahu, ktorý do služby umiestnite kedykoľvek v budúcnosti. Zostávajú vám všetky vaše práva k obsahu, ktorý odošlete, zverejníte alebo zobrazíte, alebo prostredníctvom služby poskytnete a ostávate plne zodpovední za ochranu práv k tomuto obsahu. Súhlasíte s tým, že licencia zahŕňa právo pre nás, aby váš obsah bol poskytnutý k dispozícii ostatným užívateľom služby, ktorí môžu tiež využiť tento obsah v súlade s týmito podmienkami. Poskytujete nám licenciu zdarma na dobu neurčitú. S výnimkou akéhokoľvek obsahu chráneného pravidlami a právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a s výnimkou práv vyplývajúcich z kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, nie je dovolené zrušenie alebo akékoľvek obmedzenie licencie, ktorá už bola udelená.
Súhlasíte s tým, že ku dňu, ku ktorému stratíme oprávnenie na poskytovanie služby alebo práva k dielu, prostredníctvom ktorého je služba prevádzkovaná, prechádzajú všetky práva z licencie na nového poskytovateľa služby za účelom zabezpečenia hladkého nepretržitého fungovania služby.
Potvrdzujete, že: (i) obsah je Váš (tento obsah vlastníte), alebo máte právo využívať ho a udeliť nám práva a licencie, ako je uvedené v týchto podmienkach, a (ii) zverejnenie svojho obsahu na alebo prostredníctvom služby neporušuje práva na súkromie, práva na ochranu osobnosti, autorské práva, zmluvné práva alebo iné práva akejkoľvek osoby. Porušenie vyššie uvedených vyhlásení a záruk môže mať za následok okamžité ukončenie vášho účtu v rámci našich služieb a / alebo odstránenie obsahu, ktorý je predmetom takéhoto porušenia.
Beriete na vedomie, že aj v prípade, ak z Vašej strany dôjde k vymazaniu zverejneného obsahu v rámci Služby, uvedené nemá vplyv na licenciu a na zákonnosť použitia obsahu v súlade s licenciou a Podmienkami používania v období pred vymazaním obsahu, resp. odvolaním súhlasu so spracúvaním týchto údajov a nie sme povinní materiály, príspevky a ani iné zverejnenia, v ktorých bol na základe licencie zverejnený Vami poskytnutý obsah, vymazať a ani inak zničiť.

Nahrávanie fotiek

Všeobecne

Prídávať fotky môže vlastník stranky alebo profilu spolocnosti, ktoré budú uložené v albume stranky, ktoré maju slúžiť ako prezentácia služieb a produktov, ktoré ponúkaju. Ďalej môžu pridávať do komentárov fotky používatelia stranky, ktorí navštívili daný podnik, prevádzku a chceli by takto zdieľať svoj zážitok. V prípade, ak zistíme z vlastnej činnosti alebo na základe upozornenia tretej osoby, že produkt označený značkou, nie je produktom danej značky alebo ide o jeho nelegálnu kópiu, sme oprávnení bez náhrady ihneď odstrániť Vami uverejnenú fotografiu a/alebo jej popis. Ďalej sme oprávnení zrušiť Váš účet a odoprieť Vám možnosť v budúcnosti si vytvoriť nový účet. Ak nám vznikne škoda kvôli nesprávnemu, nepravdivému alebo pravdu skresľujúcemu označeniu zobrazeného produktu na Vašej fotografii, máme právo uplatniť si jej náhradu u Vás. 

Účty

Keď si u nás vytvoríte účet, musíte nám poskytnúť informácie, ktoré sú presné, úplné a aktuálne za všetkých okolností. Ak tak neurobíte, predstavuje to porušenie Podmienok, ktoré môže viesť k okamžitému ukončeniu vášho účtu v rámci našej služby.
Nesiete zodpovednosť za uschovanie a chránenie hesla, ktoré používate na prístup k službe aj pri akejkoľvek činnosti alebo činnosti v rámci svojho hesla, či je heslo vytvorené v rámci našich služieb alebo je vytvorené v rámci služieb tretích strán, ako je Facebook prihlásenie, prostredníctvom ktorého sa prihlásite k našej službe.
Súhlasíte s tým, že heslo neprezradíte žiadnej tretej strane a budete nás okamžite informovať potom, čo sa dozviete o akomkoľvek narušení bezpečnosti alebo neoprávnenom použití svojho účtu, o ktorom sa dozviete.
Nesmiete použiť ako užívateľské meno meno inej fyzickej či právnickej osoby, ani meno, ktoré nie je možné v súlade s právnymi predpismi použiť, keďže je zakázané, alebo je predmetom ochrany práv tretích osôb, či už vo forme ochrannej známky alebo iného chráneného označenia, ak na to nemáte povolenie, ani meno, ktoré je urážlivé, vulgárne alebo obscénne alebo inak nevhodné.
Samozrejme, vyššie uvedeným nie je dotknutá naša povinnosť zachovať bezpečnosť Vašich osobných údajov, vrátane Vašich prihlasovacích údajov evidovaných našou Službou.

Duševné vlastníctvo

Služba a jej pôvodný obsah (s výnimkou obsahu poskytovaného užívateľom), jej vlastnosti a funkcie sú a zostanú výhradným majetkom autora, ktorý nám a našim sublicencorom udelil licenciu na jej používanie a prevádzkovanie. Služba je chránená autorskými právami, ochrannými známkami a ďalšou zákonnou ochranou tak na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí. Naše obchodné značky, ochranné známky a dizajn nesmú byť použité v spojení s akýmkoľvek produktom alebo službou bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Odkazy na iné webové stránky

Naše služby môžu obsahovať odkazy na webové stránky či služby tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo pod našou kontrolou.
Nemáme žiadnu kontrolu nad, a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za, obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek webových stránok či služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť ani neručíme, priamo alebo nepriamo, za akékoľvek poškodenie alebo stratu spôsobenú alebo údajne spôsobenú v súvislosti s používaním alebo využívaním Služby alebo akéhokoľvek jej obsahu, alebo spôsobenej tovarom alebo službou prezentovanou a/alebo dostupnou prostredníctvom Služby. Oznámte nám každý takýto nevhodný obsah alebo správanie tretích strán, na ktoré odkazuje naša Služba. Po oznámení sa pokúsime o urýchlené odstránenie týchto odkazov z našej Služby.
Dôrazne odporúčame prečítať si vždy podmienky používania a zásady ochrany súkromia a osobných údajov akýchkoľvek webových stránok či služieb tretích strán, ktoré navštívite.
Zároveň upozorňujeme, že z našej strany takýmto tretím stranám neposkytujeme žiadne Vaše osobné údaje, pokiaľ sme na to nedostali Váš osobitný súhlas. Preto sa prosím vždy pred poskytnutím Vašich osobných údajov presvedčte o tom, ako ich chráni a ako s nimi manipuluje tretia strana.

Ukončenie

Vaše konto zriadené na Službe môžeme kedykoľvek ukončiť alebo dočasne zneprístupniť, bez predchádzajúceho upozornenia, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane, no nie len, v prípade porušenia zmluvných podmienok, a to bez akéhokoľvek sankčného záväzku alebo iného následku voči nám.
Po ukončení Vášho konta vaše právo používať Službu zaniká. Ak chcete ukončiť používanie Služby, môžete jednoducho prestať používať Službu.
Ak chcete vymazať časť svojho obsahu, môžete tak urobiť prostredníctvom našej služby. Ak si prajete definitívne ukončiť svoj účet a / alebo zmazať celý obsah, musíte nám to oznámiť písomne alebou formou e-mailu na vyššie uvedený kontakt. Vašu požiadavku spracujeme v primeranom čase (minimálne 5 pracovných dní).

Obmedzenie zodpovednosti

My, ani naši štatutári, zamestnanci, partneri, agenti, dodávatelia alebo pridružené spoločnosti, v žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné, neočakávané, následné alebo dodatočne vyvolané škody alebo penalizácie, vrátane, no nie len ušlé zisky, straty dát, straty úžitkov, dobrého mena či dobrej povesti alebo iných nehmotných strát, ktoré vyplývajú z (1) vášho prístupu ku alebo použitia alebo neschopnosti pristupovať alebo používať službu; (2) akéhokoľvek konania alebo akejkoľvek tretej strany v rámci Služby alebo z obsahu, ktorý takáto osoba na Službu umiestnila; (3) akéhokoľvek materiálu získaného v rámci Služby; a/alebo (4) neautorizovaného prístupu, použitia alebo pozmeňovania vašich vstupov alebo obsahu na Službe, a to ani na základe záruky, alebo z titulu zmluvného záväzku, porušenia záväzku (vrátane porušenia z nedbanlivosti) alebo vyplývajúcej z právnych predpisov alebo právnej teórie, bez ohľadu na to, či sme boli informovaní o možnosti vzniku takýchto škôd alebo nie, a to aj v prípade, že tu stanovená náprava nesplní svoj základný účel.

UPOZORNENIE

Vaše používanie Služby je výhradne na Vaše vlastné nebezpečenstvo. Služba je poskytovaná na báze "ako je" a "ako je prístupná" a je poskytovaná bezodplatne. Služba je poskytovaná bez záruky akéhokoľvek druhu, či výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nie výhradne, bez explicitných alebo implicitných záruk jej komerčného využitia, jej vhodnosti na konkrétny účel, alebo záruk za to, že jej používaním nemôžete porušiť svoj určitý záväzok alebo sa dostať do rozporu s Vašimi záväzkami.
My, naše dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti ani naši dodávatelia nezaručujeme, že I.) služba bude fungovať bez prerušenia, bezpečne, alebo že bude k dispozícii v určitom čase alebo mieste; II.) budú opravené všetky alebo niektoré jej chyby alebo nedostatky; III.) služba je bez vírusov alebo iných škodlivých zložiek; alebo IV.) že služba splní vaše požiadavky a/alebo predstavy.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto Podmienky sa riadia a interpretujú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, s vylúčením jej kolíznych noriem.
Nevyužitie práva alebo určitých ustanovení týchto Podmienok sa nebude považovať za zrieknutie sa týchto práv na našej strane. Ak niektoré ustanovenia týchto Podmienok budú prehlásené za neplatné alebo nevynútiteľné súdom, zostávajú ostatné ustanovenia týchto podmienok v platnosti. Tieto Podmienky tvoria úplnú dohodu medzi nami týkajúcu sa našich Služieb a ich využitia z Vašej strany, a nahrádzajú všetky predchádzajúce zmluvy a/alebo dohody, ktoré by sme mohli mať medzi nami uzavreté a ktoré sa týkajú Služieb a ich využitia.
Súčasťou týchto Podmienok sú tiež naše
Zásady ochrany osobných údajov

Zmeny

Vyhradzujeme si právo na základe nášho vlastného uváženia, kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto Podmienky. V prípade ich podstatnej revízie sa budeme snažiť zverejniť obsah pripravovaných zmien aspoň 30 dní vopred pred ich vstupom do platnosti. To, čo predstavuje podstatnú zmenu, bude určené podľa nášho uváženia. Oznámenie bude vykonané prostredníctvom Služby v príslušnej časti, v ktorej môžete spravovať svoje konto.
Tým, že vstúpite na stránky Journier alebo používate tieto Služby po tom, čo tieto revízie nadobudnú platnosť, súhlasíte, že ste viazaní zmenenými Podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými Podmienkami, prosím, prestaňte používať Službu.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok, kontaktujte nás na support@journier.com

Dňa 15.6. 2018